Loading...

5. การสร้างsite ใน Alfresco

Site ใน Alfresco คือการใชง้านเอกสารร่วมกัน และมีการเคลื่อนย้ายบ่อยๆ ครั้ง ในแต่ล่ะ site สามารถทำการ invite เพื่อน ที่ตอ้งการให้ห็นไฟล์หรือการแก้ไขไฟล์ดังกล่าวนี้ได้อยู่ที่การตั้งค่าของผู้ใช้ที่ได้ทำ การสร้าง site ไว้เรียบร้อยแล้วฉะน้ันหากเป็น เอกสารที่ต้องมีการแก้ไขบ่อย ๆ มีการเปลี่ยนปลี่ยนหรือแกไขบ่อย ๆ แนะนำใช้ site

Repository ใน Alfrescoคือ จะเป็นเอกสารทางการ จะไม่มีการเคลื่อนไหวบ่อย ๆ เพราะการสร้างหรือเคลื่อนย้ายเอกสาร ใน Repository มากไปจะเกิดข้อผิดพลาดและจะทำให้ยุ่งยากในการหาเอกสารดังกล่าว

5.1 วิธีการสร้าง Site


ขั้นตอนที่ 1 การ สร้างSite ใหม่ขึ้นมาดังรูป


ขั้นตอนที่ 2 การตั้งชื่อsite ของเราขึ้นมาตามตัวอย่างดังรูป


ขั้นตอนที่ 3 รอสักครู่ site ใหม่ก็จะแสดงขึ้น


ขั้นตอนที่ 4 พอสร้าง site เสร็จสิ้น จะแสดงดังรูป


ขั้นตอนที่ 5 การเพิ่มเพื่อนให้สามารถเข้ามาดูงานชิ้นนี้ได้


ขั้นตอนที่ 6 การค้นหาเพื่อนที่จะทำการ invite จะแสดง ดังรูป


ขั้นตอนที่ 7 เมื่อค้นหาเพื่อนได้ตามที่ต้องการก็สามารถตั้งค่าในการเข้าใช้สิทธิ์ตามที่คุณตอ้งการได้


ขั้นตอนที่ 8 พอคุณตั้งค่าเสร็จแล้วในการให้สิทธิ์เพื่อนที่จะ invite แล้วก็ทำการคลิ๊กที่คำว่า inviteก๊เสร็จสิ้นการ inviteจะแสดง ดังรูป


ขั้นตอนที่ 9 พอทำการ invite เสร็จสิ้นก็ทำการเพิ่มไฟลง์านมีหลายวิธีให้เลือก เลือกวิธีใดก็ได้


หลังจากที่เลือกไฟล์ตามที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ไฟล์ต่างๆ ก็จะอยู่ใน site งานของเราตามโฟลเดอร์ที่เราทำการสร้าง Site ไว้

อ้างอิง www.stsp.or.th/index.php/download_file/view/2038/