Loading...

10. การแก้ไขโปรไฟล์ Alfresco

การแก้ไขโปรไฟล์สามารถทำการแก้ไขได้ดังนี้


ขั้นตอนที่ 1

ให้ผุ้ใช้เข้าสู้หน้าแรกของ Alfrescoจากนั้น ให้คลิกที่ My Profile ตามภาพด้านล่าง


ขั้นตอนที่ 2

เมื่อทำการคลิ๊กเลือก My Profile แลว้ จากนั้นจะขึ้นหน้าต่างแล้วให้คลิกที่ Edit Profile ตามภาพด้านล่างนี้


ขั้นตอนที่ 3

หลังจากนั้นก็สามารถกรอกข้อมูลและรายละเอียดที่เราต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ


ขั้นตอนที่ 4

วิธีการอัพโหลดรูปโปรไฟล์ มีดังนี้

1. กดปุ่ม Upload แล้วเลือกรูปตามที่ต้องการ

2. เลือกรูปเสร็จแลว้ จะขึ้นหน้าต่างดังนี้


ขั้นตอนที่ 5

ขั้น ตอนสุดท้ายให้กรอกข้อมูลที่เราต้องการใส่เพิ่มเติม จากนั้นกด Save Changes เป็นอันเสร็จสิ้นการแก้ไข้ โปรไฟล์ ตามภาพด้านล่าง

อ้างอิง www.stsp.or.th/index.php/download_file/view/2038/